X
  • No products in the list
X
  • No products in the list

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Air Orchids and Lab has a fully-equipped laboratory offering high quality meri-clone and seed culturing services for the orchid and ornamental plant industry.

There are 3 steps to produce premium quality of orchids to our clients

ขั้นตอนที่ 1

งานพัฒนาสายพันธุ์

งานพัฒนาสายพันธุ์เป็นงานที่ต้องอาศัยความต่อเนื่อง บางครั้งต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปี จึงจะได้ต้นที่สมบูรณ์ที่สุด ที่แอร์ออร์คิดส์ คุณสวง คุ้มวิเชียร (คุณแอร์) คือผู้ที่ผสมพันธุ์กล้วยไม้มากว่า 40 ปี เราจึงมีตัวเลือกต้นพ่อและแม่ที่แข็งแรง และมีคุณสมบัติโดดเด่น ในการสร้างลูกผสมใหม่ๆให้กับท้องตลาดอยู่เสมอ

ขั้นตอนที่ 2

งานคัดเลือกต้นแม่พันธุ์

การคัดเลือกต้นเพื่อนำมาขยายพันธุ์เข้าสู่ตลาด เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ทั้งในด้านการตลาด และคุณภาพ นอกเหนือจากความสวยงาม ความคงทน ความแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ โรคและแมลง ก็เป็นคุณสมบัติที่ต้องพิจารณา ก่อนที่จะคัดเลือกต้นนั้นๆไปเป็นต้นแม่ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไป

ขั้นตอนที่ 3

งานปั่นตา

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีบทบาทสําคัญในการผลิตกล้วยไม้ให้ได้ปริมาณมาก และสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ ต้นกล้วยไม้ที่ได้รับการขยายพันธุ์ผ่านเทคนิคนี้จึงมีความสมบูรณ์ แข็งแรง และปลอดโรค มากกว่าต้นที่ได้รับการขยายพันธุ์แบบการแบ่งผ่า ทั้งยังอำนวยให้เราสามารถกำหนดการผลิตให้อยู่ในช่วงระยะเวลาตามความคาดหวังของลูกค้าได้อีกด้วย

Laboratory

We use barcodes, scanners and the latest database technology so we can track every bottle from the beginning to the end of the process.

Bottle/ Flask Management and Inspection

ที่แอร์ออร์คิดส์ เราใช้ระบบบาร์โค้ดในการติดตามการทำงานในห้องแล็บ เพื่อลดข้อผิดพลาด ช่วยทำให้เราทราบปริมาณของกล้วยไม้ขวดที่อยู่ในแต่ละขั้นตอน และสืบค้นประวัติการผลิตได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งขวดทุกขวด ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในทุกๆขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการขาย และการออกปลูกสู่ฟาร์ม